HomeDatabankenMaten en gewichten

De oude Nederlandse maten en gewichten

beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |

type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |


Augustinusga (Achtkarspelen, Friesland)
Balk (Gaasterland, Friesland)
Beetsterzwaag (Opsterland, Friesland)
Bergum (Tietjerksteradeel, Friesland)
Betterwird (Westdongeradeel, Friesland)
Bildt, Het (Het Bildt, Friesland)
Blija (Ferwerderadeel, Friesland)
Bolsward (Wonseradeel, Friesland)
Bornwird (Westdongeradeel, Friesland)
Buitenpost (Achtkarspelen, Friesland)
Damwoude (Dantumawoude, Dantumwolde) (Dantumadeel, Friesland)
Ee (Oostdongeradeel, Friesland)
Ferwerd (Ferwerderadeel, Friesland)
Franeker (Franekeradeel, Friesland)
Friesland (Friesland)
Gaasterland (Gaasterland, Friesland)
Gorredijk (Opsterland, Friesland)
Hallum (Ferwerderadeel, Friesland)
Hardegarijp (Tietjerksteradeel, Friesland)
Harlingen (Franekeradeel, Friesland)
Heeg (Wymbritseradeel, Friesland)
Heerenveen (AEngwirden / Haskerland / Schoterland, Friesland)
Hollum (Ameland, Friesland)
Holwerd (Westdongeradeel, Friesland)
Indijk (Wymbritseradeel, Friesland)
Knipe, De (Schoterland, Friesland)
Kollum (Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland)
Langweer (Doniawerstal, Friesland)
Leeuwarden (Leeuwarderadeel, Friesland)
Lemmer (Lemsterland, Friesland)
Lippenhuizen (Opsterland, Friesland)
Makkinga (Ooststellingwerf, Friesland)
Marssum (Menaldumadeel, Friesland)
Menaldum (Menaldumadeel, Friesland)
Minnertsga (Barradeel, Friesland)
Oenkerk (Tietjerksteradeel, Friesland)
Oostermeer (Tietjerksteradeel, Friesland)
Oosterwierum (Baarderadeel, Friesland)
Oudehaske, Nijehaske (Haskerland, Friesland)
Raard (Westdongeradeel, Friesland)
Rauwerd (Rauwerderhem, Friesland)
Rinsumageest (Dantumadeel, Friesland)
Schiermonnikoog (Schiermonnikoog, Friesland)
Sint Johannesga (Schoterland, Friesland)
Sloten (Gaasterland, Friesland)
Stavoren (Hemelumer Oldeferd, Friesland)
Surhuizum (Achtkarspelen, Friesland)
Ternaard (Westdongeradeel, Friesland)
Terschelling (Terschelling, Friesland)
Ureterp (Opsterland, Friesland)
Vlieland (Vlieland, Friesland)
Westdongeradeel (Westdongeradeel, Friesland)
Weststellingwerf (Weststellingwerf, Friesland)
Wolvega (Weststellingwerf, Friesland)
Workum (Wonseradeel, Friesland)